Regulamin użytkowania

REGULAMIN SERWISU OPRAVA24.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje: 

Regulamin - niniejszy regulamin;

Usługodawca – Oprava24 z siedzibą w Nieporęcie ul. Małołęcka 36d, 05-126, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP 5241620847, adres e-mail:

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

Serwis - serwis internetowy umieszczony w szczególności w domenie OPRAVA24.pl; 

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;


Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę. 

 3. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlegają zwłaszcza Zakupy na telefon (regulowane Regulaminem sprzedaży zakupy na telefon) oraz sprzedaż w Sklepie Internetowym (regulowana Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego OPRAVA24

 5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

 6. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarką Firefox, Chrome. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta email. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.

§ 2

UŻYTKOWNIK

 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.

 3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:  

 • Użytkownika  niezarejestrowanego;

 • Użytkownika  zarejestrowanego.

 1.  Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.

 2.  Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału I, pkt. 5 i 6.

§ 3

REJESTRACJA

Rejestracja w ramach strony WWW Serwisu

 1. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Serwisu wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.

 2. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:  

 • Adres e-mail Użytkownika;

 • Proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 8 znaków (małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne).Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz (2) okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni zmianę hasła;

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest również możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (wyrażenie woli założenia konta) przez Użytkownika uprzednio niezarejestrowanego w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym OPRAVA24. W wypadku zaznaczenia w procedurze zakupów opcji utworzenia konta Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie hasła, natomiast pozostałe dane wskazane w ust. 2 zostaną dla potrzeb utworzenia konta w Serwisie pobrane z formularza zamówienia wypełnionego w procedurze zakupów w Sklepie Internetowym. Pozostałe dane podane przez Użytkownika w trakcie zakładania konta w procedurze dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym (adres, imię i nazwisko, telefon oraz firma i NIP w przypadku przedsiębiorców) będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym oraz przechowywane w ramach konta Użytkownika, z uwagi na to że Serwis oferuje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym bez konieczności podawania danych przy każdym zamówieniu. Dane mogą być również przetwarzane w celach i w zakresie określonych wyrażonymi przez Użytkownika zgodami.

 2. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość podania w ramach konta dodatkowych danych (np. nick na forum, avatar, dane podawane przez Użytkownika w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, itp) w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, które to dane będą przetwarzane w ramach konta tego Użytkownika.

 3. Ponadto osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:   

 • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;

 • zamówienia Newslettera Serwisu. Zamówienie Newslettera Serwisu będzie również możliwe w każdym momencie po dokonaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach konta Użytkownika, poprzez wypełnienie stosownego formularza dotyczącego Newslettera dostępnego na stronie Serwisu(zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), jak również podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować wymagane jest dokonanie przez niego akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności, bez których świadczenie usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Pozostałe opcje (zgody) są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie czy dostępu do Usług Usługodawcy.

 2. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji załóż konto” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

 3. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

 4. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

 5. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo zamieszczenia w swoim profilu jednego zdjęcia (avatara). Zdjęcie (avatar) będzie automatycznie zamieszczane przy wszystkich formach aktywności danego Użytkownika, w szczególności przy jego wypowiedziach.

Rejestracja poprzez serwis społecznościowy Facebook i Google

 1. Użytkownicy Serwisu będący jednocześnie użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook lub posiadający konto w Google mają możliwość zarejestrowania się z wykorzystaniem odpowiednio aplikacji Facebook Connect / konta Google. Rejestrując się poprzez portal Facebook / konto Google Użytkownicy będą musieli zezwolić aplikacji Facebook Connect / Google na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ich profilu istniejącym odpowiednio w ramach portalu Facebook / konta Google, w zakresie niezbędnym do założenia konta w Serwisie, to jest danych w postaci adresu mailowego Użytkownika oraz imienia i nazwiska, jeśli są udostępnione. Z chwilą zarejestrowania się do Serwisu w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się Usługodawca.

 2. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników, określone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

§ 4

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio: (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja, (3) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu; (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika (dezaktywacji Konta); (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: kontakt@oprava24.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest dostępny) na stronie Serwisu; (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników, Usługodawcy) - działania Usługodawcy w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu), (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

 3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

 4. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 5. Odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie (na adres Usługodawcy: ul. MAŁOŁĘCKA 36D,05-126 NIEPORĘT). Usługodawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z którego może skorzystać Użytkownik na stronie https://www.OPRAVA24.pl/kontakt wybierając temat kontaktu ‘inne’. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

 7. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

WYREJESTOWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU / DEZAKTYWACJA KONTA

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.

 2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: bok@OPRAVA24.pl .

 3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.

 4. Dezaktywację Profilu powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu (z uwzględnieniem postanowień punktu 7 Rozdziału PRAWA WYŁĄCZNE).

 5. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 6

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: 

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;

 • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;

 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

 • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

 • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

 • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

 • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

 • umieszczania w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;

 • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

 1. Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: bok@OPRAVA24.pl.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres bok@OPRAVA24.pl w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: OPRAVA24 ul.Małołęcka 36d, 05-126 Nieporęt, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja oprava24.pl”.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.